+34 981 220 585 :: info@herculesediciones.es

Aviso Legal

POLÍTICA DE PRIVACIDADE: DATOS PERSOAIS E COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, enténdese por DATOS PERSOAIS, “calquera información concernente a persoas físicas identificadas ou identificables”. Por FICHEIRO: Todo conxunto organizado de datos de carácter persoal, calquera que for a forma ou modalidade da súa creación, almacenamento, organización e acceso, e por TRATAMENTO DE DATOS: as operacións e procedementos técnicos de carácter automatizado ou non, que permitan a recollida, gravación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo e cancelación, así como as cesións de datos que resulten de comunicacións, consultas, interconexións e transferencias.

HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L. unicamente terá acceso aos datos persoais que O CLIENTE lle facilite voluntariamente. Por iso, é preciso que O CLIENTE coñeza que para adquirir os nosos produtos ofrecidos a través da web, solicitaránselle datos persoais, que serán incluídos nun Ficheiro do que é titular e responsable HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L., coa finalidade de realizar unha correcta xestión das relacións comerciais establecidas entre ambas as partes, e tamén de informarlle de novidades, etc, tanto por vía escrita como electrónica.

O CLIENTE poderá en calquera momento revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais por vía electrónica remitindo un correo á dirección que se detalla seguidamente: info@herculesediciones.es.

O CLIENTE consente que HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L. comunique os citados datos a outras empresas do Grupo (Hércules Astur de Edicións e Publicacións Comunitarias) co fin de que lle informen sobre os produtos que comercialicen. No caso de que O CLIENTE non desexe que os seus datos sexan comunicados ás citadas empresas pode manifestalo enviando un correo electrónico a: info@herculesediciones.es.

O Cliente ten a posibilidade de exercitar Os DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN E CANCELACIÓN DOS seus DATOS DE CARÁCTER PERSOAL nos termos previstos na citada Lei, podendo exercitar os referidos dereitos por escrito dirixido a HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L., con domicilio social na Rúa Cordelería , número 32-2º-15003 A Coruña., ou ben enviando un correo á dirección de e-mail: info@herculesediciones.es, A/A Responsable do Ficheiro.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

HÉRCULES DE EDICIÓNS é unha marca rexistrada protexida pola normativa de propiedade intelectual e industrial, do mesmo xeito que outros signos distintivos, denominacións, obras, etc., e que o uso indebido dos mesmos constituirá unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu titular, e poderá dar lugar ao exercicio das accións xudiciais pertinentes que lle puideren corresponder no exercicio dos seus dereitos.