+34 981 220 585 :: info@herculesediciones.es

Términos e Condicións

Terminos e Condicións

CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

A adquisición de calquera dos produtos ofertados na páxina web www.herculesediciones.com, supón a aceptación, sen reservas de ningunha clase, de todas e cada unha das presentes condicións xerais de venda. Hércules de Ediciones, S.L. poderá en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes condicións xerais de venda, así como as condicións particulares que, no seu caso, se inclúan, mediante a publicación das devanditas modificacións na páxina web co fin de que poidan ser coñecidas polos usuarios, e quedando constancia da data de tales modificacións.

Información subministrada na páxina web

Os prezos aplicables a cada produto son os indicados na páxina web na data do pedido incluíndo todos eles o IVE (Imposto sobre o Valor Engadido). As ofertas estarán debidamente marcadas e identificadas como tal, indicando convenientemente o prezo anterior e o prezo da oferta. Hércules de Ediciones, S.L. resérvase o dereito de modificar a oferta comercial (produtos, prezos, promocións e outras condicións comerciais e de servizo) presentada en www.herculesediciones.com en calquera momento. No caso que nalgún momento se producise algún erro tipográfico, alleo en todo momento á vontade de Hércules de Ediciones, S.L., procederíase inmediatamente á súa corrección. De existir un erro tipográfico nalgún dos prezos mostrados e algún cliente tomase unha decisión de compra baseada nese erro, comunicarémoslle devandito erro e o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

Dispoñibilidade de productos

Hércules de Ediciones, S.L. utilizará os seus mellores recursos para cumprir coas datas pactadas de entrega, que non serán máis que estimativas polo que non afectarán á natureza deste contrato. A dispoñibilidade dos produtos mostrada no noso catálogo debería reflectir o estado real do produto aínda que algunhas veces poida non estar actualizada no momento da compra. Non obstante, en caso de falta de stock dalgún produto, esta seralle notificada vía correo electrónico ao comprador no prazo máis breve posible e daraselle un novo prazo de entrega ou, de non ser posible servirlle ese produto, procederase á súa anulación.

Se a mercadoría está en stock, o prazo aproximado de expedición é de 24 horas. A isto hai que engadir os prazos de entrega que poidan ter os operadores de transporte cos que traballamos, todas empresas de transporte urxente de recoñecido prestixio nacional e internacional. Eses prazos serán de 2 días para España e Portugal, de 5 días para Europa e de 15 días para o resto do mundo. Estes prazos compútanse sobre días laborables -de luns a venres- posto que Hércules de Ediciones, S.L.  non realiza expedicións en festivos, sábados, nin domingos. Os prazos poderán variar en función das circunstancias concretas de cada pedido. En especial, os prazos de transporte pódense ver alterados por incidencias extraordinarias no transportista e por dificultades na entrega da mercadoría. Se o cliente non recibise o pedido no prazo indicado, pode poñerse en contacto con Hércules de Ediciones, S.L. a través do teléfono e realizaremos inmediatamente a reclamación ao transportista. Unha vez obtida a resposta á reclamación poñerémonos en contacto con vostede.

Variación do deseño

Aínda que Hércules de Ediciones, S.L. fará todo o que estea nas súas mans para garantir que o produto subministrado corresponda exactamente en todos os aspectos ao ofertado no noso catálogo, pódense producir variacións menores nas especificacións das cores ou deseño, variacións que non habilitarán ao comprador a rescindir este contrato.

Realización do pedido

Para realizar un pedido é necesario conectarse a www.herculesediciones.com, e rexistrarse como usuario, cumprimentando o formulario electrónico que en cada momento apareza na tenda e seguindo as instrucións indicadas no mesmo. Tras o rexistro, e para proceder á compra de produtos, o cliente deberá engadir o produto que desexa adquirir á cesta, segundo as indicacións recollidas en pantalla, cumprimentando a estes efectos o formulario de pedido subministrado e validando o mesmo. Os prezos e ofertas presentados na páxina web son válidos única e exclusivamente para pedidos online realizados en www.herculesediciones.com, e poden non coincidir cos prezos e ofertas vixentes no catálogo xeral. A validación do pedido por parte do cliente supón expresamente o coñecemento e aceptación destas condicións xerais de contratación como parte da celebración do contrato. Salvo proba en contrario, os datos rexistrados por www.herculesediciones.com constitúen a proba do conxunto de transaccións realizadas entre Hércules de Ediciones, S.L. e os seus clientes. Hércules de Ediciones, S.L. arquivará o documento electrónico no que se formalice o contrato e este será accesible. Unha vez efectuada a compra e no prazo máis breve posible, sempre antes de que transcorran 24 horas desde a execución da compra, o Servizo de Atención ao Cliente de Hércules de Ediciones, S.L. remitiralle por correo electrónico un comprobante da compra.

Gastos de envío

Os gastos de envío e/ou xestión calcúlanse automaticamente en tempo real e mostraranse ao cliente antes de acabar a compra. Este cálculo realízase en base ás seguintes variables:

1- Lugar de destino: O destino do envío inflúe no prezo segundo as tarifas que nos marcan os operadores loxísticos cos que traballamos.
2- Peso do envío

Excepcións: Para o caso de envíos á península Ibérica, tanto a España como a Portugal, o envío será gratuíto para pedidos superiores a 15 euros. Os custos de envío a Canarias, Ceuta, Melilla e zonas non pertencentes á Unión Aduaneira Europea non inclúen os custos (aranceis) de importación, que serán pagados en metálico en destino polo receptor da mercadoría.

Pagamentos

Todas as facturas/albaráns de compra son pagadeiras á data mostrada nas mesmas. O pagamento deberá ser efectuado polo medio indicado á hora do pedido e en Euros.

 • Pagamento con Cartón de Crédito: pode utilizar Visa, MasterCard, Amex. Se realiza o pagamento con cartón VISA ou Mastercard, o cobro sobre o seu cartón efectuarase en diferido, isto é, no momento de realizar o envío. Deste xeito, só se cobrarán os artigos enviados e no momento do envío. No caso de que o TPV informase da denegación do cartón, cancelarase automaticamente o pedido, informando online ao cliente da anulación. Hércules de Ediciones, S.L. resérvase o dereito a rexeitar calquera operación realizada con cartón de crédito. Neste caso procederemos a reintegrar o efectivo no cartón orixinal. Nestes casos, e se o cliente está interesado en progresar na compra dos artigos, solicitaremos unha transferencia bancaria.
 • Pagamento por Transferencia: Pode realizar unha transferencia bancaria á seguinte conta: ABANCA
  • Enderezo da oficina: R/ Nova, 30.
  • Cidade: A Coruña
  • País: España
  • Nº de Conta: ES62 2080 0000 7930 4016 5204 CAGLESMMXXX
  • Beneficiario: Hércules de Ediciones, S.L.
  • É moi importante que no campo REMITENTE ou ORDENANTE indique o seguinte:
 • Nº de pedido – O seu nome e apelidos.
 • O importe transferido a Hércules de Ediciones, S.L. ha de ser igual ao que figura na factura.
 • Ten un prazo de 14 días laborables para ordenar a transferencia despois da realización do seu pedido. Non se considerará efectivo o pedido ata que confirmemos o correspondente ingreso e, polo tanto, os prazos de entrega comezan a contar a partir desta data.
 • Pagamento mediante cheque: Pode realizar o pagamento mediante cheque.
  • Beneficiario: Hércules de Ediciones, S.L.
   Enderezo de envío: Hércules de Ediciones, S.L. Cordelería, 32. Edificio Hércules. C.P. 15003. A Coruña (España)
 • PayPal: O cliente, ao elixir esta forma de pago, é redirixido á web de Paypal. Alí identificarase ou rexistrarase e poderá realizar o pagamento dunha forma segura e instantánea.
  Esta modalidade terá un custo adicional do 3% do valor da compra, que se lle mostrará no resumo do seu pedido.

Dereito de desistimento

Hércules de Ediciones, S.L. garántelle ao cliente a posibilidade de anular o pedido realizado en www.herculesediciones.com en calquera momento, sempre que a anulación se comunique antes de que o pedido sexa posto a disposición do transportista para o seu envío. En caso contrario deberá agardar a recibir o pedido para tramitar a súa devolución, sendo o prazo máximo de 7 días desde a súa recepción. Esta garantía é aplicable sempre que os produtos non fosen abertos nin usados e conserven o seu precinto ou embalaxe orixinal. O pedido devolto deberá ser entregado xunto ao albarán de entrega e, no seu caso, factura. Antes de realizar a devolución, o cliente terá que comunicalo ao Departamento de Atención ao Cliente.

Responsabilidades do cliente

O Cliente obrígase a realizar un uso lícito dos Servizos, sen contravenir a lexislación vixente, nin lesionar os dereitos e intereses de terceiras persoas.

O Cliente garante a veracidade e exactitude dos datos facilitados ao cumprimentar os formularios de contratación, evitando a causación de prexuízos a Hércules de Ediciones, S.L. produto da incorrección dos mesmos.

Así mesmo, comprométese a posibilitar a entrega do pedido solicitado facilitando unha dirección de entrega na que poida ser entregado o pedido dentro do horario habitual de entrega de mercadorías.

O incumprimento de calquera destas Condicións poderá dar lugar á retirada ou cancelación dos Servizos por parte de Hércules de Ediciones, S.L. sen necesidade de preaviso ao Cliente e sen que iso dea dereito a indemnización algunha.

Lexislación aplicable. Submisión a foros

Para o cumprimento de todo canto consta no presente documento, ambas as partes sométense expresamente á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da Coruña, salvo en caso de foro imperativo por disposición legal.

As presentes Condicións Xerais de Contratación atópanse actualizadas a data 01-02-2010.

Dirección Fiscal: Hércules de Ediciones, S.L.
C.I.F.: B 15078892
Cordelería, 32. Edificio Hércules. C.P. 15003
A Coruña (España)