+34 981 220 585 :: [email protected]

Condicións xerais de contratación

Información previa ao proceso contractual

A presente páxina web https://www.herculesediciones.com/ é propiedade de  HERCULES DE EDICIONES SL con  CIF  B15078892 e dirección fiscal en  CL  CORDELERIA 32, 15003, A Coruña, actuando comercialmente baixo márca GRUPO HERCULES GLOBAL.

As condicións Xerais de Contratación regulan a relación de venda a distancia entre  HERCULES DE EDICIONES  SL e o usuario ou cliente, de acordo coas estipulacións legais, en especial, a Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación, a Lei 3/2014, do 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, e á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

HERCULES DE EDICIONES SL resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, nas Condicións Xerais. Ditas modificacións poderán realizarse, a través das súas  websites, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores. Con todo,  HERCULES DE EDICIONES SL resérvase o dereito de aplicar, en determinados casos, unhas Condicións Particulares de Contratación con preferencia ás presentes Condicións Xerais cando o considere oportuno, anunciándoas en tempo e forma oportunos.

O obxecto da páxina web é VENDA DE LIBROS, GRANDES OBRAS E COLECCIÓNS.

A duración do contrato quedará vinculada á entrega do produto sen prexuízo do dereito de desistencia.

Como usuario ou cliente declara expresamente coñecer, entender e aceptar as condicións de uso e estas condicións xerais de contratación. Do mesmo xeito, declara ser maior de idade e ter a capacidade xurídica e de obrar necesarias para o acceso aos sitios web de  HERCULES DE EDICIONES SL e a contratación por medio dos mesmos.

Para adquirir os nosos produtos, vostede pode dirixirse ao apartado correspondente da nosa tenda  online.

É requisito imprescindible que se rexistre como usuario da web para realizar a compra  online. Pode acceder ao apartado correspondente para o rexistro na propia web. De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, HERCULES DE EDICIONES SL informa os usuarios que os datos persoais solicitados durante o proceso de rexistro e posterior compra, serán introducidos nun ficheiro baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de tramitar as devanditas accións por parte do usuario e xestionar actuacións posteriores derivadas das mesmas. Así mesmo, HERCULES DE EDICIONES  SL informa da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito á dirección  CL  CORDELERIA 32, 15003, A Coruña ou a través do correo electrónico [email protected]
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

Durante o proceso de compra deberá identificarse co nome de usuario e o contrasinal proporcionados. Estes datos non serán públicos. Vostede faise responsable de tratar confidencial e  responsablemente a identidade e contrasinal obtidas no rexistro como cliente, non podendo cedelas a outro. Pode modificar a información rexistrada en calquera momento, na súa área de cliente. Neste mesmo apartado vostede terá acceso a un histórico dos seus pedidos, este só é un apartado de consulta pero permítese a súa xestión, podendo o usuario eliminar aqueles rexistros que considere non é necesario visualizar.

Finalizado o proceso de compra o cliente recibirá unha confirmación do mesmo por correo electrónico. É imprescindible que durante o proceso de compra o usuario indique un correo electrónico válido. Se en 24 horas desde a finalización do pedido non recibe a confirmación, póñase en contacto con HERCULES DE EDICIONES SL no teléfono de atención ao cliente ou mediante o correo electrónico [email protected]

O cliente, ao recibir o produto na dirección de entrega facilitada, recibirá un  albarán.

 

Oferta e vixencia

En caso dun produto en oferta, sempre se indicará xunto ás súas características esenciais, o prezo de oferta e a validez da mesma.

En cumprimento da normativa vixente  HERCULES DE EDICIONES SL ofrece información sobre todos os artigos en venda, as súas características e prezos. Con todo,  HERCULES DE EDICIONES SL resérvase o dereito para retirar, repoñer ou cambiar os produtos que se ofrecen a través da súa páxina web, mediante o simple cambio no contido da mesma. Desta forma, os produtos ofrecidos en cada momento pola web rexeranse polas Condicións Xerais de Contratación vixentes en cada caso. Así mesmo, a empresa terá a facultade de deixar de ofrecer, sen previo aviso e en calquera momento, o acceso aos produtos mencionados.

 

Características esenciais dos produtos

Os produtos ofertados na nosa tenda  online, incorporan unha fotografía e as características esenciais do mesmo, esta é a información obtida do propio fabricante.

 

Garantías

Todos os produtos ofrecidos na páxina web gozan da garantía comercial do provedor do mesmo.  HERCULES DE EDICIONES SL dispón dun servizo de posvenda, mentres estea vixente a garantía, o cliente poderá executala dirixíndose ao establecemento de  HERCULES DE EDICIÓNS SL, ao servizo de posvenda, por correo electrónico a [email protected] ou aos puntos establecidos polo propio provedor. En caso de dúbida poderá dirixirse ao teléfono de atención ao cliente ou mediante o correo electrónico [email protected]

 

Prezos

Os prezos e ofertas presentados na páxina Web son válidos única e exclusivamente para pedidos  online realizados en www.herculesediciones.com, e poden non coincidir cos prezos e ofertas vixentes no catálogo xeral.
Todos os produtos indican o prezo de venda en Euros e inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).
Se fose aplicable calquera outro imposto, así se indicaría ( IGIC ou  IPSI).

 

Gastos de entrega e transporte

HERCULES DE EDICIÓNS  SL realiza envíos en  PENINSULA, BALEARES, CEUTA, MELILLA, CANARIAS e RESTO DO MUNDO cobrando unha cantidade de Euros en concepto de gastos de envío.
Os gastos de envío e/ou xestión calcúlanse automaticamente en tempo real e serán mostrados ao cliente antes de finalizar a compra. Este cálculo realízase en base ás seguintes variables:

Lugar de destino: O destino do envío inflúe no prezo segundo as tarifas que nos marcan os operadores loxísticos cos que traballamos.

Peso do envío

Excepcións: Para o caso de envíos á Península Ibérica, tanto a España como a Portugal, o envío será gratuíto para pedidos superiores a 30 euros. Os custos de envío a Canarias, Ceuta, Melilla e zonas non pertencentes á Unión Aduaneira Europea non inclúen os custos (aranceis) de importación, que serán pagos en metálico en destino polo receptor da mercadoría.

 

Formas de pago e execución do pedido

O cliente poderá abonar o importe do seu pedido optando por calquera das seguintes formas. Durante o proceso de compra deberá indicar a súa elección:

– Tarxeta de crédito VISA ou MASTERCARD

Todas as operacións que implican a transmisión de datos persoais ou bancarios realízanse utilizando unha contorna segura, un servidor baseado na tecnoloxía de seguridade estándar  SSL ( Secure  Sockets  Layer). Toda a información que nos transmita viaxa cifrada a través da rede.
Así mesmo os datos sobre a súa tarxeta de crédito son introducidos directamente na páxina do banco, no  TPV (Terminal Punto de venda do Banco) e non son introducidos nin rexistrados en ningún servidor de  HERCULES DE EDICIONES SL.

Ao pagar con tarxeta VISA ou MASTERCARD solicitaránselle sempre os seguintes datos: o número de tarxeta, a data de caducidade, e un Código de Validación que coincide coas tres últimas cifras do número impreso en  cursiva no reverso da súa tarxeta VISA ou MASTERCARD, ofrecendo, desta forma, máis garantías acerca da seguridade da transacción.

Esta forma de pago é válida unicamente na web.

Cando o importe dunha compra fose cargado fraudulenta ou indebidamente utilizando o número dunha tarxeta de pago, o seu titular poderá esixir a inmediata anulación do cargo. En tal caso, as correspondentes anotacións de debo e  reabono nas contas do provedor e do titular efectuaranse o máis axiña posible.

Con todo, se a compra fose efectivamente realizada polo titular da tarxeta e a esixencia de devolución non fose consecuencia de exercerse o dereito de desistencia ou de resolución e, por tanto, esixise indebidamente a anulación do correspondente cargo, aquel quedará obrigado fronte a HERCULES DE EDICIONES SL ao  resarcimiento dos danos e prexuízos ocasionados como consecuencia da devandita anulación.

-Pago mediante cheque:

Pode realizar o pago mediante cheque.

Beneficiario: Hércules de Edicións,  S. L.

Dirección de envío: Hércules de Edicións,  S. L. Cordelería, 32. Edificio Hércules.  C. P. 15003. A Coruña (España)

-Transferencia Bancaria

Ao seleccionar a transferencia bancaria recibirá, xunto coa confirmación do seu pedido, un e-mail cos datos bancarios de  HERCULES DE EDICIONES  SL.

Dirección da oficina:  C/ Rúa  Nova, 30.

Cidade: A Coruña

País: España

Nº de Conta: ES62 2080 0000 7930 4016 5204  CAGLESMMXXX

Beneficiario: Hércules de Ediciones,  S. L.

É moi importante que no campo REMITENTE ou  ORDENANTE indique o seguinte:

Nº de pedido

O seu nome e apelidos.

Ten un prazo de 7 días laborables para ordenar a transferencia despois da realización do seu pedido. Non se considerará efectivo o pedido ata que confirmemos o correspondente ingreso e por tanto, os prazos de entrega comezan a contar a partir desta data.
É moi importante que ao realizar a transferencia indique no asunto o número de pedido, así como o seu nome e apelidos, e realice a transferencia dentro dos 7 días posteriores á data de confirmación do pedido para poder validalo.
Se o desexa, pode enviarnos o xustificante da transferencia por fax, ou por e-mail [email protected] Pero en calquera caso, non se considerará efectivo o pedido ata que o noso departamento de administración non teña confirmación bancaria da transferencia.
Lembrarlle que o pago se ten que realizar en EUROS e que todas as eventuais comisións de cambio e bancarias corren pola súa conta.
No caso de transferencias bancarias realizadas desde fóra de España, é moi importante que ao ordenar a transferencia comunique sempre ao seu banco facerse cargo das comisións en orixe, aquelas comisións bancarias e gastos correspondentes á súa entidade. De non ser así,  HERCULES DE EDICIONES SL podería paralizar o envío do seu pedido ao non recibir a cantidade íntegra do mesmo.
As posibles comisións de cambio e bancarias corren a cargo do cliente.

–  PayPal

Permite enviar pagos na internet de forma segura e cómoda. A rede de PayPal baséase na infraestrutura financeira existente de contas bancarias e tarxetas de crédito para crear unha solución global de pago en tempo real. PayPal ofrece un servizo especialmente pensado para aqueles a os que non lles satisfán os mecanismos de pago tradicionais.
Máis información en  PayPal. http://www.paypal.com.

HERCULES DE EDICIONES  SL comprométese a entregar o pedido nun máximo de 3 días para envíos a España e Portugal, de 9 días para Europa e de 20 días para o resto do mundo, a partir do día seguinte ao pedido.

A dispoñibilidade dos produtos ofrecidos por  HERCULES DE EDICIONES  SL pode variar en función da demanda dos clientes. A pesar de que  HERCULES DE EDICIONES  SL actualiza o stock periodicamente, o produto solicitado polo cliente podería estar esgotado nese momento. En caso de non execución por indispoñibilidade,  HERCULES DE EDICIONES  SL no momento que teña coñecemento desta situación notificarao ao cliente, por medio dun correo electrónico. O período desta comunicación non superará en ningún caso o prazo máximo de 30 días.  HERCULES DE EDICIONES  SL poderá dar a dobre opción de: fornecer ao cliente sen aumento de prezo, un produto de características similares ou de superior calidade, ou salvo razóns xustificadas e demostrables por  HERCULES DE EDICIONES  SL dentro deste mesmo período abonar as sumas pagas polo pedido anulado.

 

Dereito de desistencia, devolucións e reclamacións

O comprador dispoñerá dun prazo mínimo de catorce días naturais para desistir, a partir do día que o cliente reciba o produto, sen penalización algunha e sen indicación dos motivos.
O exercicio do dereito de desistencia deberá realizarse mediante notificación a través comunicación telefónica, dirixíndose ao correo electrónico [email protected], remitindo o seu escrito á nosa dirección postal  CL  CORDELERIA 32, 15003, A Coruña, ou ben a través do formulario de desistencia.

Segundo o establecido o artigo 103 da Lei 3/2014, do 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, as subministracións de servizos ou bens confeccionado conforme ás especificacións do consumidor ou claramente personalizados, ou que, pola súa natureza, non poidan ser devoltos ou poidan deteriorarse ou caducar con rapidez, están exentos de desistencia.

 

A devolución

O cliente deberá devolver ou entregar directamente o produto a HERCULES DE EDICIONES  SL, á dirección  CL  CORDELERIA 32, 15003, A Coruña, sen ningunha demora indebida, e en todo caso nun prazo máximo de catorce días naturais a partir da data en que se formalice o dereito de desistencia do contrato. Entenderase cumprido o prazo se o cliente efectúa a devolución do produto antes da finalización do prazo.

O cliente farase cargo dos custos de devolución do produto.

En todo caso, os produtos para devolver deberán estar en perfectas condicións, sen usar e na súa embalaxe orixinal. Rógase, por tanto, que para evitar problemas no transporte, asegúrese de que o paquete vai debidamente protexido e precintado. Unha vez recibido/ s,  chequearemos o seu estado. No momento en que comprobemos que tanto o/os artigo/ s, como os posibles compoñentes, accesorios, obsequios promocionais e documentación, estean completos e en perfectas condicións, procederemos a devolver o diñeiro abonado.

 

Reembolso do pago

O reembolso das cantidades recibidas polo cliente realizarase utilizando os mesmos medios de pago empregados polo cliente, a condición de que non se dispuxo o contrario.

HERCULES DE EDICIONES SL poderá reter o reembolso ata recibir o produto, motivo de desistencia, ou ata que o cliente entregue xustificante de devolución do mesmo, segundo que condición se cumpra primeiro.

 

Devolución do produto defectuoso.

No caso de que o produto non se atope en bo estado e as causas imputables a este, non sexan consecuencia do cliente, este terá dereito á devolución do produto, informando a  HERCULES DE EDICIONES  SL do motivo de devolución a través de calquera dos medios facilitados nas presentes condicións de contratación, e sen custo algún para o cliente. Esta devolución por motivo de defecto ou mal estado do produto non será considerada un dereito de desistencia.
A  HERCULES DE EDICIONES SL comprométese a asumir o custo da devolución e a restituír o produto por un novo de acordo con condicións aceptadas no momento da venda.
Se o cliente desexa presentar unha reclamación, o establecemento de  HERCULES DE EDICIONES SL está situado en  CL  CORDELERIA 32, 15003, A Coruña ou a través do correo electrónico [email protected]

 

Xurisdición

Así mesmo,  HERCULES DE EDICIONES  SL se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións.
A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso.  HERCULES DE EDICIONES  SL ten o seu domicilio na Coruña, España.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de  HERCULES DE EDICIONES  SL con  CIF  B15078892 e domicilio social sito en  CL  CORDELERIA 32, 15003, A Coruña, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas as partes. En cumprimento coa normativa vixente,  HERCULES DE EDICIONES SL informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

HERCULES DE EDICIONES SL informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que  HERCULES DE EDICIONES SL comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión,  portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico [email protected]

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

 

LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE

Así mesmo,  HERCULES DE EDICIONES SL se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións.
A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. HERCULES DE EDICIONES SL ten o seu domicilio na Coruña, España.