+34 981 220 585 :: [email protected]

Traballa con nós

Traballa con nós

Formar parte de Grupo Hércules Global equivale a traballar nunha contorna de profesionalidade no que poderás desenvolver unha sólida carreira. Traballo en equipo e atención ao cliente son os valores que comparten todos os profesionais do Grupo, distribuídos entre a sede central e varias delegacións en toda España.

  Nome*

  Apelido*

  Email*

  Mensaxe

  Curriculum (Só aceptamos Pdf e Word)

  Lin e acepto as condicións de privacidade

  De acordo co que dispón a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comunicámoslle que os datos facilitados a través deste formulario, así como a súa dirección de correo electrónico, e a súa gravación de imaxe e son, serán incorporados nun ficheiro baixo a responsabilidade de HERCULES DE EDICIONES SL, coa finalidade da utilización dos recursos da Web para a procura de emprego así como a participación nos procesos de selección nos que mostre o seu interese.

  A empresa tamén lle informa que os seus datos poderán ser cedidos a empresas que nos solicitaran o servizo de selección de persoal. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas. Así mesmo, de acordo co que establece a Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, informámoslle que no caso de facilitarnos a súa fotografía podería ser cedida para as finalidades indicadas anteriormente.

  HERCULES DE EDICIÓNS SL comprométese a usar os datos recolleitos mediante este formulario, unicamente para as finalidades anteriormente mencionadas.O interesado declara ter coñecemento do destino e uso dos datos persoais recollidos mediante a lectura da presente cláusula. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito, nos termos que establece a Lei, á dirección CL CORDELERIA 32, 15003, A Coruña.